مدیرعامل محصولات روغن کنجد به آور
استانداردسازی در بسته بندی روغن کنجد به آور
مدیرعامل محصولات روغن کنجد به آور در مورد نقش بسته بندی در این محصول به تجارت برتر گفت : ما سعی کرده ایم که بسته بندی شکیل و مناسب که با استانداردها هم خوان است ایجاد کنیم .