بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان از چاپخانه رسانه برتر
دکتر ارزانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در بازدید از چاپخانه آنیل رسانه برتر با روند کار چاپخانه این شرکت آشنا شد.