بازدید مسوولین از چاپخانه آنیل رسانه برتر
مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چاپخانه رسانه برتر بازدید کرد.