بازدید معاون وزیر ارشاد و فرنگ اسلامی وقت از چاپ رسانه برتر