مدیر روابط عمومی رنگ ریف
با بسته بندی خوب، به محصول پرستیژ می دهیم
مدیر روابط عمومی رنگ ریف در مورد صنعت بسته بندی به تجارت برتر گفت : با یک بسته بندی خوب می توان به محصول پرستیژ و اعتبار داد که بسیار در فروش آن موثر است .