با سرمایه 12 میلیارد ریالی و طی مراسمی با حضور استاندار و مسوولان ارشاد رسانه برتر
نخستین چاپخانه روزنامه در اصفهان کار خود را آغاز کرد
1387 با حضور استاندار اصفهان، نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مدیران دستگاههای دولتی، چاپخانهها و لیتوگرافیهای اصفهان و نمایندگان نشریات استان به بهرهبرداری رسید.

مرتضی بختیاری استاندار اصفهان در مراسم بهرهبرداری از این طرح گفت: ایجاد این چاپخانه گامی بزرگ در توسعه مطبوعات اصفهان و از مهمترین زیرساختهای مورد نیاز برای مطبوعات محسوب میشود. مرتضی بختیاری افزود: ممکن است که سرمایهگذاری در برخی امور همانند صنعت چاپ سود کمتری داشته باشد، اما برکات معنوی فراوانی را برای سرمایهگذاری به همراه دارد. وی تصریح کرد جایگاه مطبوعات استان اصفهان با جایگاه شهر و استان فاصله زیادی دارد، ولی باید کوشید تا با بهرهگیری از نیروی انسانی کارآمد استان در زمینه مطبوعات به جایگاه شایستهای برسیم. وی خاطرنشان کرد: چاپخانه رسانه برتر به همت بخش خصوصی با سرمایه 12 میلیارد ریال در فضایی به وسعت سه هزار متر مربع در شهرک صنعتی جی ایجاد شده است.

همچنین در این مراسم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون نبود زیرساخت مناسب در چاپ، یکی از مشکلات اساسی فعالیتهای اصفهان بوده است، افزود: در راستای رفع این مشکل به فکر ترغیب بخش خصوصی بودیم که در نهایت، چاپخانه رسانه برتر توسط رضا حسینی بدون حمایت و دریافت هیچ وامی به بهرهبرداری رسید. اما باید به این نکته توجه داشت که تداوم فعالیت این چاپخانه به طور قطع نیازمند حمایت بخش دولتی و دیگر نشریات استان است.

در بخش دیگر این مراسم مدیرعامل چاپخانه رسانه برتر اظهار داشت: <این چاپخانه روزنامه ظرفیت چاپ 20 هزار نسخه روزنامه هشت صفحهای در ابعاد 50*35 را در یک ساعت داراست.> رضا حسینی افزود: در صورت رفع مشکل صحافی در این چاپخانه، چاپ کتاب در قطع وزیری در شش ماه دوم سال نیز امکانپذیر خواهد بود. به گفته حسینی 95 درصد چاپخانههای رول کشور در تهران مستقر است که 13 چاپخانه از این تعداد روزنامه چاپ میکنند. سیستم مستقر شده در اصفهان نیز ماشین چاپ التراست 72 است که روزنامههای اصفهان در تهران نیز تاکنون با همین نوع دستگاه چاپ میشدند.