مدیر عامل شرکت لبنی نوشه
نمی توان گفت وضعیت بسته بندی ایده آل است
مدیر عامل شرکت لبنی نوشه در مورد بحث بسته بندی به تجارت برتر گفت : از ایده آل ها فاصله داریم ولی استانداردها را در بسته بندی رعایت کرده ایم .