هندسه جعبه
هر حجمي كه داراي خواص زيبايي شناسانه خوب و از لحاظ فرم كامل باشد مي تواند تاثيري خاص در بيننده بگذارد.از آنجايي كه هر بسته بندي خود يك حجم سه بعدي است و با توجه به توضيحات داده شده، مي‌توان نتيجه گرفت كه هر بسته‌اي خود به عنوان يك حجم سه بعدي به وسيله دارا بودن فرم هاي خاص هندسي مي تواند بخش زيادي از رسالت بسته بندي را انجام دهد.

قبل از برخورد مستقيم و تشريح موقعيت هندسه جعبه، اين نياز حس مي‌شود كه در رابطه با تاثيرگذاري يك حجم سه بعدي در نظر بيننده، پرداخته شود.به هر فرمي كه كه از حالت دو بعدي خارج به حالت سه بعدي درآيد حجم مي‌گوييم، غالب تأثيرات بصري كه هر بيننده از اطراف خود مي گيرد، تاثير از حجم است بدين مفهوم كه شناخت ابتدايي از محيط توسط حجم‌هاي موجود است مثل ميز و صندلي و . . . حال اگر حجمي توسط شخصي (مثلا هنرمند) به صورتي خلق شود كه داراي مفهومي خاص، هدفي و نهايتاً تفكري باشد، مي تواند بيننده را به سوي مقصود مطلوب (از طريق ديدن) هدايت كند و پيامي را در هر رابطه به بيننده خود برساند.بنابراين واضح است كه هر حجمي كه داراي خواص زيبايي شناسانه خوب و از لحاظ فرم كامل باشد مي تواند تاثيري خاص در بيننده بگذارد.از آنجايي كه هر بسته بندي خود يك حجم سه بعدي است و با توجه به توضيحات داده شده، مي‌توان نتيجه گرفت كه هر بسته‌اي خود به عنوان يك حجم سه بعدي به وسيله دارا بودن فرم هاي خاص هندسي مي تواند بخش زيادي از رسالت بسته بندي را انجام دهد.هر بسته بندي بايد از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه باشد، كالا را حفظ كند، در حمل و نقل مشكل ايجاد نكند و در نهايت از لحاظ موارد گرافيكي (زيبايي، جذب مشتري، ثبات بخشيدن به يك مارك و تبليغات) كامل باشد. چنين بسته‌اي، بسته كامل است. حال اگر فرض را بر اين بگذاريم كه به جز گرافيك جعبه بقيه موارد كامل است و گرافيك ضربه اي به ديگر ملزومات جعبه وارد نمي كند مي توانيم به بحث در اين مورد خاص بپردازيم.علاوه بر آن‌، در بخشي از امر بسته‌بندي كه به طراح و گرافيست مربوط مي‌شوند، ملزوماتي وجود دارد از قبيل شناساندن كالا، تبليغ، ايجاد فروش بيشتر توسط زيبايي و كاربردي جعبه و ديگر مسائل.براي رسيدن به اين اهداف، طراح مصالحي دارد كه عبارتند از استفاده از رنگ مناسب، صفحه آرايي و جاي‌گذاري عناصر لازم در روي جعبه، ايجاد طرح‌ها و فرم ها و حتي بافت‌هاي خاص روي جعبه و نهايتا فرم و حجمي خود جعبه. فرم هندسي جعبه به عنوان مهمترين عنصر اين مصالح مي تواند به عنوان موثرترين عامل بصري عمل كند تحت شرايطي كه بتواند بيانگر مشخصات ذاتي محصول بوده و با ايجاد جذابيت بصري (به كمك رنگ ولي اوت) تمامي وظايف يك بسته بندي موفق را به خوبي انجام دهد. بسته بندي يك چاشني غذايي تند را فرض مي كنيم (مثلا فلفل) جعبه اين كالا مي تواند طوري طراحي شود كه القا كننده حس تيزي و تندي باشد، داشتن زواياي تند، لبه هاي تيز و همچنين كمك گرفتن از رنگ هاي گرم مثل قرمز، اين نوع طراحي در واقع القا يك نوع حس با استفاده از فرم ابتدايي هندسي است.اما اين حالت يك حكم نيست، بلكه بنابر تشخيص طراح و نوع هدف حتي ممكن است بسته بندي دقيقا شباهت به خود كالا داشته باشد يا از لحاظ مفهومي بيانگر نوع كالا باشد مانند بسته بندي هديه ها.نظر به اين كه دنيا روز به روز در حال گسترش و بزرگ شدن است و ميزان عرضه و تقاضا به تبع اين گسترش رو به افزوني است نياز به بسته بندي نيز افزايش مي يابد، طبيعتاً ضايعات و دورريزهاي بسته بندي نيز افزايش مي‌يابد و بنابر سياستي بين المللي استفاده از مواد قابل بازيافت و نيز مضر بيشتر احساس مي‌شود. كاغذ و مقوا بهترين و شاخص ترين اين نوع مواد هستند پس اگر بسته هاي مقوايي را بتوانيم از فرم ساده مكعب مستطيل خارج كنيم و به فرم هايي زيباتر با كاربردي بيشتر برسيم توانسته ايم به اجابت يكي از خواسته هاي مهم بسته بندي دست يابيم.