تحریم‏‏‌های جدید آمریکا با پتروشیمی‏‏‌ها و صنایع وابسته