خدمات پس از چاپ آنیل پک

یکی از اصلی ترین توانمندیهای چاپخانه های صنعتی در بخش پس از چاپ است. در مجتمع چاپ و بسته بندی آنیل پک پس از انجام فرایند چاپ اصلی عملیات مختلفی در راستای تثبیت چاپ و محافظت بیشتر آن انجام می شود.در واحد پس از چاپ خدمات زیر ارائه می گردد.