سرمایه‌گذاری۲٫۲۵ میلیون پوندی bakerبرای توسعه پایدار