شبکه‌سازی، نوآوری و توسعه علمی آنیل‌پک در دروپا ۲۴