شرکت هلندی Eshuis سیستم Grafotronic‌ را انتخاب کرد