چرا تولید کنندگان مواد غذایی بسته بندی IML را انتخاب می کنند؟