چه اتفاقی برای محصول ما می افتد، وقتی که رنگها خراب می‌شوند؟