کمربند آنیل‌پک در قوی‌ترین سبک رزمی جهان ارتقاء ‌یافت