تیر 13, 1401

احیای تولید

سید رضا حسینی/ کارشناس اقتصادی تولید رکن اقتصاد است. فرآیند ترکیب ورودی‌های مختلف از مواد، دانش، فناوری و استراتژی است. در اصل، ساخت یک خروجی، کالا […]