فروردین 17, 1401

راهبردی ارز آور برای صنعت خرما

سید رضا حسینی/ کارشناس اقتصادی خرما، یک محصول استراتژیک‌ است. این میوه، طبق موافقتنامه تجاری اکوتا و پس از چارچوب توافقی‌«بسته ژوئیه ۲۰۰۴» از مذاکرات دور […]