مهر 30, 1401

انعقاد ۵ قرارداد‌؛ توسعه تجاری با همسایگان مرزی

در تجارت و اقتصادِ بازارهای بالفعل فرصت‌ساز، اثبات شده است؛ کشورهایی که از ظرفیت بازارهای منطقه‌ی همسایگی خود به‌ خوبی بهره می‌برند علاوه ‌بر کاهش هزینه‌های […]