آبان 8, 1400

روز ملی صنعت چاپ

مجموعه آنیل رسانه برتر در سال ۱۳۸۷، اولین چاپخانه رول مرکز کشور را راه اندازی نمود و تنها پس از ۲ سال با تجهیز کامل این مجتمع توانست بیش از ۷۰ درصد سهم بازار چاپ نشریات منطقه مرکز و جنوب کشور را به خود اختصاص دهد.