فروردین 22, 1401

گفتمان اکولوژیکی لیبل‌ها

گفتمان اکولوژیکی لیبل‌ها آسیه اسدپور | کارشناس ارتباطات راهبردی و بین‌الملل پایداری، تضمین پیوستگی، تنوع، بهره‌وری و حفظ توانایی دائمی است. این مفهوم وابستگی زیادی به […]