تیر 6, 1401

قوهای خاکستری

کیلب سیلور، متخصص سرمایه‌گذاری و آموزش مالی بخش خصوصی موتور رشد اقتصادی است. طبق گزارش بانک جهانی، این بخش بیش از ۹۰ درصد اشتغال را در […]