خرداد 8, 1397

چسب های گرماذوب Hot-Melt Adhesives

The effort vastly improved the company’s planning and execution functions, created and implemented a new stock policy that accounted for specific SKUs and key variables, streamlined the order preparation process and reduced distribution transport times.
خرداد 5, 1397

لیبل های IMLوTML با کیفیت

مجموعه رسانه برتر از سال ۱۳۷۹ با فعالیت در حوزه رسانه کار خود را شروع نمود و پس از ۸ سال فعالیت رسانه ای با تحقیقات وسیع و بازار سنجی در سال 1387، اولین چاپخانه رول مرکز کشور را راه اندازی نمود.
خرداد 5, 1397

کوتینگ ها

The effort vastly improved the company’s planning and execution functions, created and implemented a new stock policy that accounted for specific SKUs and key variables, streamlined the order preparation process and reduced distribution transport times.