بازدیداعضای هیات رئیسه اتحادیه خدمات فنی وسائل نقلیه سنگین اصفهان و هیات امنای شهرک صنعتی امیر کبیر